ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΚΕΔΑΣΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο γονέας ή κηδεμόνας ,

1· συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, β. Γνωματεύσεις από άλλους φορείς (αν υπάρχουν), γ. Έγγραφο επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου) .

2· συμπληρώνει με τα απαραίτητα στοιχεία το κατάλληλο έντυπο αίτησης αξιολόγησης,

3· δημιουργεί Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση μέσα από την πλατφόρμα: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ στην οποία συμπληρώνει το εξής κείμενο:

«Δηλώνω Υπεύθυνα ότι είμαι ο γονέας / κηδεμόνας του/της (Όνομα και επώνυμο του/της μαθητή/τριας) και ότι τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία τα οποία υποβάλλω είναι γνήσια και αληθή»

4· αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 1ου ΚΕΔΑΣΥ Ανατολικής Αττικής  mail@1kesy-anatol.att.sch.gr  

α.   τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναφέρονται παραπάνω),

β.   την αίτηση συμπληρωμένη και

γ.   την Υπεύθυνη Δήλωση.

Σε σύντομο διάστημα, παραλαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο που έχει δηλώσει, τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενης αίτησης.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ