ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΓΕΛ

 

 

ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Νομοθεσία

Νόμοι και Έντυπα KEΣΥ

·       Ο Νόμος 4547/2018: "Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις".

·       Ο Νόμος 3699/2008"Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες".

·       Η Υπουργική Απόφαση 211076/ΓΔ4/13-12-2018:  "Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους".

·       H Εγκύκλιος 32078 /ΓΔ4/28-2-2019 "Διευκρινίσεις ΥΠΠΕΘ για τη λειτουργία των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης"

·       Η Υπουργική Απόφαση 207271/Ε2/11-12-2018:  "Μεταφορά εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)".

·       Η Υπουργική Απόφαση 129064/ΓΔ5/7-8-2018:  "Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων α) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό".

·       Εγκύκλιος για την επαναφοίτηση μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019- 2020

Νομοθεσία

Πρόσθετες πληροφορίες