Αγωγή Σταδιοδρομίας

  • Αγωγη Σταδιοδρ

Εγκύκλιος 2019: Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 212004/Δ7/07-12-2018 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2018-2019» και σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας για το σχολικό έτος 2018-2019, ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Αγωγής 2. Σχεδιασμός και οργάνωση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας Σταδιοδρομίας4. Μετακινήσεις μαθητών/τριών Σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας ισχύει η Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ Β΄681/6- 3-2017).

5. Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας – Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος

6. Άξονες Θεματολογίας Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/_agogis_stadiodromias_.pdf

________________________________________________________________

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δράσεις, που σχετίζονται με τους παρακάτω θεματικούς άξονες: 
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ :
ανάπτυξη στρατηγικών για τη λήψη αποφάσεων, απόκτηση δεξιοτήτων για τη διαχείριση του άγχους, διαχείριση του χρόνου και των προκλήσεων της μαθητικής ζωής, καλλιέργεια αυτοεκτίμησης, βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις προσωπικές, κοινωνικές και ακαδημαϊκές σχέσεις, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τρόποι αναζήτησης απασχόλησης, παρουσία & συμπεριφορά σε μια συνέντευξη επιλογής, ενεργός πολίτης - εθελοντισμός, προκαταλήψεις – στερεότυπα, θετικά πρότυπα στη σύγχρονη κοινωνία, εντοπισμός και αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης, σύγχρονες μορφές της πληροφορίας και επικοινωνίας. 

Πρόσθετες πληροφορίες